விசேஷ அபிசேகங்களின் பலன்கள் மற்றும் விசேஷ திரவிய கோமங்களின் பலன்கள்.

விசேஷ அபிசேகங்களின் பலன்கள்

நெய் - மோஷம்

பால் - நீண்ட ஆயுள்

தயிர் - மகப்பேறு

இளநீர் - உயர் பதவி

தேன் - சரஸ்வதி கடாஷம்

பழரசம் - யம பயநீக்கம்

சந்தணம் - சாயுச்சிய மோஷம்

பஞ்ச கவ்யம் - தூய உள்ளம்

பஞ்சாமிர்தம் - வெற்றி

கருப்பச்சாறு - ஆரோக்கியம்

நல்லெண்ணெய் - சுக வாழ்வு

கலசாபிசேகம் - அஸ்ட லக்ஷ்மி கடாஷம்

விசேஷ திரவிய கோமங்களின் பலன்கள்.

அரசு - செல்வம்

அத்தி - போகம்

வன்னி - வசியம்

வில்வம் - புஷ்டி

இத்தி - ஸ்தம்பனம்

எள்ளு - முத்தி

உளுந்து - பசுவிருத்தி

கருங்காலி - வெற்றி

சர்க்கரை - ஸ்ரீப்பிரதம்

மா - சத்துருஷயம்

ஆல் - ஆரோக்கியம்

பொரிமா - பகைவரின் அழிவு

பயறு - ஆயுள் விருத்தி

நெற்பொரி - செளபாக்கியம்

தேங்காய் - சர்வசித்திகரம்

யவநெல் - ராஜவசியம்

பக்குவான்னம் - தானிய விருத்தி

சந்தனக் கட்டை - சாந்தி

0 கருத்துகள்: